Abonner på nyheter
Kontakt oss
Søke medlemskap
Logg på

Lover for Skjærhalden Båtforening

Skrevet av: SK, publisert 16.12.2015

LOVER FOR SKJÆRHALDEN BÅTFORENING
 
Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1952 og senere
endret i 1953, 1955, 1983, 1984, 1985 ,1991 ,2007 , 2008 og 2014.
 
Lovene etter endring i 2008:
 
§ 1
Endret 2008
 
Skjærhalden Båtforening sitt formål er å drive utleie av båtplasser til sine medlemmer. Ledige plasser kan leies ut til andre ifølge foreningens vedtekter. Det økonomiske resultatet av virksomheten skal brukes til å utvikle og vedlikeholde havna.
 
§ 2
Endret 1984 og 2014 og 2019
 
Foreningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær, havnesjef og 2 styremedlemmer.  Under styret sorterer valgte komiteer.
 
§ 3
 Endret 1984 og 2014
 
Styret har den administrative myndighet, besørger alle løpende forretninger, ivaretar foreningens økonomi og dens tarv forøvrig, sammenkaller møter og fremlegger for den ordinære generalforsamling beretning over foreningens virksomhet samt revidert regnskap. Styret behandler de saker som medlemmene foreslår, og som ønskes forelagt generalforsamlingen. Forslag må være sendt styret senest en uke før generalforsamlingen.
 
Styremøter sammenkalles av leder så ofte styret finner det påkrevet. Til disse kan også de forskjellige tillitsmenn innkalles, dog uten å ha stemmerett. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør den fungerende leders stemme utslaget.                                          
 
§ 4
Endret 2008 og 2014
 
Den ordinære generalforsamling avholdes innen utgangen av februar måned og sammenkalles med 14 dagers varsel. Generalforsamlingen behandler årsberetning, revidert regnskap, forslag til lovendringer og andre forslag innlevert til styret og behandlet på foreskrevet måte.
 
Generalforsamlingen velger dessuten leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer med varamenn, 2 revisorer, sjef for båtforeningens havn, eventuelt andre tillitsmenn og komiteer av interesse for foreningen. Leder velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmer for 2 år av gangen, slik at disse trer ut vekselvis 2 og 2. Varamenn, revisorer og andre tillitsmenn velges for 1 år.
 
Generalforsamlingen velger også havneutvalg bestående av 4 personer. En av disse velges særskilt som leder av utvalget. Leder av havneutvalget har møte og forslagsrett til styret. Kun 2 av utvalgets medlemmer er på valg hvert år slik at kontinuiteten sikres.
 
Samtlige tillitsmenn kan gjenvelges, dog kan de frasi seg gjenvalg for like lang tid som de har fungert. Generalforsamlingens beslutninger vedtas med simpelt flertall. Til lovendringer kreves 2/3 flertall. Stemmegivning kan kun skje ved personlig frammøte
 
 
 
§ 5
Endret i 1953, 1983, 1985 og 2007
 
Alle fastboende i Hvaler har rett til medlemskap i foreningen. 
           
 
§  6
Endret i 1955, 1983, 1984, 1991 og 2008
 
Kontingent og andre avgifter fastsettes av generalforsamlingen, og må være betalt innen oppgitt forfallsdato. Medlemmer eller andre leietakere som etter purringer ikke overholder sine betalingsforpliktelser overfor foreningen mister plassrett etter vedtak i styret. Medlemmet mister i tillegg sitt medlemskap. Eksklusjon kan også iverksettes ved brudd på foreningens øvrige reglement. Eksklusjonsforslag må fremmes for generalforsamlingen og avgjøres der ved simpelt flertall.
 
§  7
 
Foreningen overtar intet ansvar for skade på fartøyer.
 
§  8
 
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller når 1/3 av foreningens medlemmer forlanger det. Innkalling må skje med minst 8 dagers varsel.
 
§  9
 
Foreningen kan ikke oppløses dersom 5 medlemmer motsetter seg det. I tilfelle foreningens oppløsning har den avsluttende generalforsamling å treffe avgjørelse om anvendelse av foreningens midler.
 
                                                                                                                                                Utskrevet februar 2008
 
 
 
 
 
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer